Кропивницький фаховий коледж
харчування та торгівлі

Публічна інформація

Метою Закону України "Про доступ до публічної інформації" являється забезпечення прозорості і відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

Цей Закон не поширюється на стосунки по отриманню інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на стосунки у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  публічна інформація  - це відображена і задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктами владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

Сертифікат про акредитацію

Витяг з єдиної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

Про забезпечення утилізації використаних засобів індивідуального захисту у закладах освіти області у 2020/2021 навчальному році

інформація посилання
Основні документи
Статут (нова редакція)
Правила внутрішнього розпорядку
концепція діяльності
Правила поведінки здобувачів освіти
Положення про коллегіальні органи
Положення про циклову комісію
Положення про денне відділення
Положення про методичну раду
Положення про студентське самоврядування
Положення щодо порядку призначення та виплат стипендії студентам ККХТ
Правила призначення академічних стипендій студентам ККХТ
Рейтингова оцінка діяльності викладачів, циклових комісій та відділень
Положення про державну підсумкову атестацію студентів ККХТ, які отримують ОКР молодшого спеціаліста з одночасним завершенням отримання ПЗСО
Положення про навчальний кабінет фізичного виховання
Положення про організацію конкурсу на кращий навчальний кабінет (лабораторію)
Положення про організацію конкурсу на кращий навчально-методичний комплекс та методичну розробку або методичні рекомендації серед викладачів
Положення про лабораторію "Технологія приготування їжі"
Положення про навчальний кабінет (лабораторію)
Положення про навчально-методичний кабінет
Положення про предметні гуртки
Положення про методичне об'єднання молодих викладачів
Положення про оцінювання залишкових знань студентів в формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
Положення про організацію та проведення практики студентами ККХТ
Положення про організацію самостійної роботи студентів в ККХТ
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогів
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ККХТ
Положення про проведення ОКР
Положення про вивчення стану викладання навчальних дисциплін (предметів) в ККХТ
Положення про робочі та радчі органи
Положення про педагогічну раду
Положення про адміністративну раду
Організація навчального процесу
Положення про організацію навчального процесу
Положення про організацію роботи екзаменаційної комісії
колективний договір
Зміни до колективного договору
Положення про порядок замовлення та видачу документів про вищу освіту
Положення про критерії і порядок оцінювання знань студентів
Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам
Інформація про студентську раду
Положення про порядок призначення та виплату стипендій студентам
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці
Положення про студентське самоврядування в ККХТ
Методичні рекомендації з дистанційного навчання в ККХТ на період карантину
Вибіркова компонента освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра за вибором здобувача освіти
спеціальність 071 "Облік і оподаткування":

 Облік міжнародних операцій / Облік в зовнішньоекономічній діяльності

  Податкова система / Фіскальна система

Облік в галузях діяльності / Облік в сільському господарстві 

 Ціноутворення / Інвестування

 Фізичне виховання / Фізичне виховання (факультатив)

 спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

на основі базової загальної середньої освіти:

Фізичне виховання / 

 Основи психології / Етика бізнесу

Електронна комерція / Інтернет-технології в бізнесі

Історія української та зарубіжної культури / Культурологія

на основі профільної середньої освіти:

 Основи психології / Етика бізнесу

Електронна комерція / Інтернет-технології в бізнесі

Фізичне виховання / Фізичне виховання (факультатив)

Основи правознавства / Правове регулювання підприємницької діяльності

 

 спеціальність 181 "Харчові технології":

на базі базової середньої освіти:

Психологія та етика ділових відносин / Професійний етикет та культура гостинності

Обладнання бару та організація обслуговування споживачів/Барна справа та організація роботи бариста

Санітарія та гігієна / НАССР для ресторанних і харчових технологій

 Технологія виробництва сучасних кондитерських виробів / Технологія виробництва дієтичних страв та напоїв

Основи підприємницької та управлінської діяльності / Управління ЗРГ

Товарознавство та контроль якості продуктів харчування

Мікробіологія і фізіологія харчування / Технічна мікробіологія та культура харчування

на базі профільної середньої освіти:

 Психологія та етика ділових відносин / Професійний етикет та культура гостинності

Барна справа та організація роботи бариста / Обладнання бару та організація обслуговування споживачів

Технологія виробництва сучасних кондитерських виробів / Технологія виробництва дієтичних страв і напоїв

Кулінарна етнологія та сервіс в індустрії / Світова кухня і сервіс

Основи правознавства / Правове регулювання підприємницької діяльності

на базі професійної (професійно-технічної) освіти:

Технологічна практика з оволодіння навичками роботи кухаря / Технологічна практика з оволодіння навичками роботи офіціанта

Рішення педагогічних рад
Рішення педагогічних рад 2014
Рішення педагогічних рад 2015
Рішення педагогічних рад 2016
Рішення педагогічних рад 2017
Рішення педагогічних рад 2018
    Рішення педагогічної ради від16.10.2020
   Рішення педагогічної ради від 30 серпня 2021 року
Протоколи педагогічних рад
 Протокол №1
 Протокол №2
Протокол №3

    Протокол №4

    Протокол №6

    Протокол №7

    Протокол №8

    Протокол №9

    Протокол №14 від 28 грудня 2020 року

    Протокол №18 від 19 лютого 2021

    Протокол №19 від 28 лютого 2021

Звіт директора про діяльність
Звіт директора 2014
Звіт директора 2015
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017
Звіт директора 2013-2018

    Звіт директора за 2019

    Протокол №1 загальних зборів трудового колективу

    Звіт директора 2020

 

Правила прийому
Правила прийому 2015
Приложення до правил прийому 2015
Правила прийому 2016
Правила прийому 2017
Правила прийому 2018
Правила прийому 2019
Правила прийому 2020
Оприлюдненні рішеня приймальної комісії
Накази 2015
Оприлюдненні рішення примальної комісії 2016
Наказ №29-Кс від 29.07.2019 р.
Наказ №30-Кс від 01.08.2019 р.
Наказ №31-Кс від 06.08.2019 р.
Наказ №32-Кс від 06.08.2019 р.
Склад керівних органів коледжу
Керівництво коледжу
Перелік вакантних посад
Вакантні посади відсутні
Кадровий склад коледжу відповідно до ліцензованих умов
Кадровий склад коледжу відповідно до ліцензованих умов
Кошторис та зміни до нього
Кошторис на 2015 рік
Кошторис на 2016 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2017 рік
Зміни до кошторису
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2019 рік
Кошторис на 2020 рік

    Кошторис на 2021 рік 0611101

    Кошторис на 2021 рік 0611102

Державний бюджет
Звіт про фінансові результати за 2020 рік

    Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

    Примітки до річної фінансової звітності

Місцевий бюджет
 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік

     Звіт про фінансові результати за 2020 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік

     Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

     Звіт про власний капітал за 2020 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

     Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2021 року (загальний фонд)

      Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2021 року (спеціальний фонд)

Річні звіти
Фінансовий звіт  2015
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2017
   Фінансовий звіт 2018
   Фінансовий звіт 2019

   Фінансовий звіт 2020 (державний бюджет)

    Фінансовий звіт 2020 (місцевий бюджет)

Плани використання бюджетних коштів
План використання бюджетних коштів на 2021 рік (0611101)

    План використання бюджетних коштів на 2021 рік (0611102)

Штатний розклад
Штатний розклад на 2014 рік
Штатний розклад на 2015 рік
Штатний розклад на 2016 рік
Штатний розклад на 2017 рік
Штатний розклад на 2018 рік
Штатний розклад на 2019 рік
Штатний розклад на 2020 рік

    Штатний розклад з 1 січня 2021 року

    Штатний розклад з 1 грудня 2021 року

Інформація щодо проведення тендерних процедур
Державні закупівлі

   Річний план закупівлі на 2021 рік

Обґрунтування

Обґрунтування застосування процедури, технічних та якісних характеристик

   Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета            закупівлі

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2014 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2015 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кіровоградському комерційному технікумі студентів прийому 2018 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2019 року на навчальний рік
Розмір плати за навчання молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2020 року на навчальний рік

Розмір оплати за підготовку фахового молодшого бакалавра на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2021 року на навчальний рік

 РОЗМІР ОПЛАТИ за підготовку фахового молодшого бакалавра на денній та заочній формі навчання у Кропивницькому коледжі харчування та торгівлі студентів прийому 2021 року на навчальний рік

Результати щорічного оцінювання
Рейтингова оцінка
Зведені відомості успішності і відвідування студентів за І семестр 2019 року
Рейтинг успішності для призначення стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії за II семестр 2018-2019 н/р (комерційне відділення)
Рейтинг успішності для призначення стипендії за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2019-2020
   Рейтинг на стипендію груп ХТ-32, 40, 41
   Рейтинг на стипендію студентів першого курсу 2020 року вступу
   Список-рейтинг здобувачів освіти І курсу 2020-2021 навчального року
   Рейтинг ПТ-11
   Рейтинг ХТ-11 денна-бюджет
   Рейтинг ХТу-20
   Рейтинг на стипендію за результатами зимової сесії 2020-2021 навчального року

    Рейтинг на стипендію ХТ-26у

Рейтинг на стипендію за ІІ семестр 2020-2021 навчального року

Рейтинг 1-го курсу на стипендію на І семестр 2021-2022 н.р.

Рейтинг груп ХТ-32 ХТ-40 ХТ-41 на стипендію І семестр 2021-2022 н.р.

Рейтинг на стипендію ХТ-16у на І півріччя 2021/2022 н.р.

Звіт по благодійним внескам

Звіт по благодійним внескам за I півріччя 2015-2016 навчальний рік

Звіт по благодійним внескам за 2016 навчальний рік

Звіт по благодійним внескам за 2017 навчальний рік

Звіт по благодійним внескам за 2018 навчальний рік

Звіт по благодійним внескам за 2019 навчальний рік

Звіт по благодійним внескам за 2020 навчальний рік


 

 

 

Авторизація

Опитування сайту

Яку спеціальність Ви обрали чи збираєтесь обрати?

Харчові технології - 51.8%
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 29.6%
Облік та оподаткування - 12.4%
Інша спецальність - 4%

Total votes: 274
The voting for this poll has ended on: жовтня 22, 2015